KIAE 2015 高雄自動化工業展
TAICHONG will participate in KIAE2015
台北國際工具機展(TIMTOS 2015)
TAICHONG will participate in TIMTOS 2015
台灣國際工具機展(TMTS 2014)
TAICHONG will participate in TMTS 2014

首頁 > 產品項目 > 永久磁盤、磁盤 > 永久磁性滾輪 MPR

MPR 訂製品 CUSTOM-MADE UPON REQUEST

用途:裝置於輸送帶之前方滾輪處(即滾軸換成磁輪),能將鐵屑吸引,分離鐵類及非鐵類。